Privacyverklaring

We hechten veel waarde aan het beschermen van de privacy en persoonsgegevens van onze website-gebruikers. Daarom vinden we het ook belangrijk dat we u op de hoogte houden van wat we met hun gegevens doen en waarom we deze gegevens nu nodig hebben. Dit leggen we uit in deze Privacyverklaring.

1. Wat is het toepassingsgebied van deze Privacyverklaring?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die deze website verzameld heeft van de gebruikers van de website.

2. Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

De eigenaar van de website, zie hiervoor in de Algemene Voorwaarden, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

3. Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken de persoonsgegevens, verzameld in deze website, uitsluitend om de gebruiker in kwestie op de hoogte te brengen van de bestelling en de verzending ervan, alsook om de verzending zelf te kunnen doen. Hiervoor hebben we het email-adres nodig en bij verzending via Bpost ook de naam en het adres van de gebruiker. We gebruiken de persoonsgegevens, verzameld in deze website, noch voor commerciŽle doeleinden noch voor analyses.

4. Hoelang houden we uw persoonsgegevens bij?

De persoonsgegevens worden op een veilige manier bewaard. We zullen deze gegevens niet langer bijhouden dan nodig om de doeleinden hierboven vermeld, te kunnen realiseren of om onze wettelijke of contractuele verplichtingen na te komen. Eens de verkoop is afgehandeld en de termijn van het recht op herroeping is verstreken, worden de persoonsgegevens geanonimiseerd.

5. Met wie delen we de persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan andere personen of bedrijven.

6. Welke rechten heeft u en hoe kan u deze uitoefenen?

U hebt het recht om uw gegevens in te kijken, te laten verbeteren, te laten wissen, om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens, om uw gegevens terug te vragen, om klacht in te dienen, om uw toestemming tot gebruik van uw gegevens in te trekken. U kan uw rechten uitoefenen door een email naar info@samenophetinternet.be te sturen. Om ons ervan te verzekeren dat u het bent, kunnen we vragen een copy van de identiteitskaart op te sturen (foto niet nodig). Binnen de maand na ontvangst van uw vraag en de nodige gegevens zullen we u een antwoord bezorgen. Als u desondanks ons antwoord toch nog met bepaalde vragen of ontevredenheden zit, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Voor BelgiŽ is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (afgekort ďGBAĒ): Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be.

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om voor de informatie die u ons toevertrouwt een gepast beveiligingsniveau te voorzien en hebben verschillende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging.

8. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om te voldoen aan de bepalingen van de GDPR. De laatste versie van deze Privacyverklaring vindt u op pagina https://samenophetinternet.be/Wenskaarten/Privacyverklaring.htm