ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Identiteit van de verkoper

De verkoper is W. Van Meel Broekbosstraat 32 2550 hierna vernoemd als verkoper. Klanten kunnen ons bereiken via het e-mailadres info@samenophetinternet.be.

2. Draagwijdte

Onderstaande punten vormen samen de juridische voorwaarden voor het gebruik van de website van <###>.

Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen enerzijds verkoper en anderzijds eenieder die gebruik maakt van onze website (hierna 'de gebruiker' genoemd). Door zijn/haar bezoek aan de website bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

3. Wijziging voorwaarden

De algemene voorwaarden kunnen te allen wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Elke bestelling na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

4. Ons aanbod

Het assortiment van de website omvat wenskaarten voor verjaardagen, kerstkaarten en kaarten voor andere gelegenheden.
Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en kunnen afwijken.

5. Beperking van aansprakelijkheid

We leveren grote inspanningen opdat de via de website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. We kunnen evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Afbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen niet als bindend worden beschouwd.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie, gelieve ons te contacteren via info@samenophetinternet.be . De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld.

We geven geen garanties voor de goede werking van de website en kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijk onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. We hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kunnen in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

6. Jouw bestelling

Een onlinebestelling veronderstelt de aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn.

We behouden ons steeds het recht voor een bestelling te weigeren. De loutere wilsuiting van een gebruiker om een product te verwerven, volstaat dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst.

Een onlinebestelling wordt pas aanvaard als de gebruiker zich voldoende duidelijk heeft geďdentificeerd.

Indien – door omstandigheden buiten onze wil om - artikelen uiteindelijk niet kunnen worden binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na de bestelling, zal de gebruiker hiervan op de hoogte worden gebracht via mail op het door de gebruiker opgegeven mailadres. In dit geval kan de gebruiker ervoor kiezen de bestelling te annuleren. De gebruiker zal dan het reeds betaald bedrag worden terugbetaald. Op die manier wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden wat betreft deze artikelen. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet (tijdige) levering.

7. Prijzen

De prijzen van artikelen aangeduid op de website zijn in euro, inclusief btw, de mogelijke verzendkosten worden afzonderlijk vermeld. De prijzen kunnen steeds worden aangepast. Voor een bestelling via deze website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

8. Levering en verzendkost

Artikelen worden op kosten van de gebruiker verzonden naar het door de gebruiker aangegeven adres in België. De door de gebruiker te betalen verzendkosten worden duidelijk aangegeven vooraleer de gebruiker de bestelling definitief plaatst.

9. Herroepingsrecht

De gebruiker heeft vanaf de dag na de levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om ons te melden dat hij/zij zich op zijn herroepingsrecht wil beroepen. Dit kan via info@samenophetinternet.be. Vanaf de dag waarop hij/zij gemeld heeft dat hij/zij de overeenkomst wil herroepen, beschikt de gebruiker over een nieuwe termijn van 14 dagen om de goederen ook effectief terug te sturen. De gebruiker kan dit recht uitoefenen door de goederen, voorzien van afgedrukte mail die de verzending bevestigt, terug te bezorgen aan verkoper.

In geval van herroeping en indien de goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden, worden de transportkosten gedragen door de gebruiker.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, zullen we de artikelen (en de verzendingskosten, indien alle artikelen uit een bestelling retour worden gestuurd) terugbetalen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de retour. De gebruiker is aansprakelijk voor de waardevermindering van het goed die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. We kunnen na de terugbetaling van de goederen en eventuele verzendingskosten een schadevergoeding vorderen voor dergelijke waardeverminderingen.

10. Wettelijke garantie

De gebruiker is ertoe gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of levering ons te melden binnen redelijke termijn. Klachten zullen slechts worden aanvaard wanneer deze worden gemeld binnen de maand nadat het voorwerp van de klacht zich bij de gebruiker heeft voorgedaan. Enkel klachten gestuurd naar info@samenophetinternet.be worden aanvaard. In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot de waarde van  de betreffende artikelen.

11. Bewijs

De gebruiker en wij aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen. Zo zullen e-mails afkomstig uit de geďnformatiseerde registers van ons door partijen worden aanvaard als bewijs.

12. Betaling

De gebruiker kan zijn bestelling enkel betalen via overschrijving naar de rekening BE24 7370 7369 0438, tevens vermeld in de website.

13. Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert.

14. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud en structuur van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag de gebruiker bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de website zullen geregeld worden door het Belgisch recht en. en via de rechtbanken bevoegd over het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

16. Klachten

Bij klachten kan de klant steeds contact opnemen via een mailtje naar info@samenophetinternet.be.

Raakt het geschil niet opgelost, dan kan de klant klacht indienen via het ODR-platform van de Europese Commissie.